Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO GADZETOWO.PL

 

I.             POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.     Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego gadzetowo.pl (zwanego dalej Serwisem Internetowym) przez Startup Ninjas Ltd z siedzibą w: Suite 18 Equity Chambers 249 High Street North Poole, England, BH15 1DX Company No. 10738619 zwanego dalej Usługodawcą.

2.     Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: info@gadzetowo.pl oraz przez formularz kontaktowy: https://www.gadzetowo.pl/contact_us.html

3.     Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej gadzetowo.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

4.     Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

5.     Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Użytkowników.

6.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.

7.     Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

8.     Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 

9.     Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

 

II.          DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie porownajkoszyk.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik zarejestrowany może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Sprzedawca – podmiot będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, współpracujący z Usługodawcą których informacje handlowe, oferty lub ceny można przeglądać i porównywać w Serwisie;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III.        ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1.     Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość przeglądania informacji prezentowanych w Serwisie, jak również tworzenia list życzeń,, zapamiętywanie przeglądanych ofert, oraz możliwość założenia Konta i korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.

2.     Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

3.     Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:

a.     urządzenie z dostępem do Internetu,

b.     dostęp do poczty elektronicznej,

c.     najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies,

d.     programu do odczytu plików w formacie PDF.

4.     Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 

IV.         PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1.     Użytkownik jest zobowiązany do:

a.     korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,

b.     wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych,

c.     niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,

d.     niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.     Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

3.     Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.

4.     Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku umieszczonego przez niego w Koncie i rozpowszechnianie w sieci Internet,  w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę i dostarczania funkcjonalności Serwisu.

5.     Użytkownik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.

6.     Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia Usług zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni bez podawania przyczyny, chyba że przed zawarciem Umowy wyraził zgodę na świadczenie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co skutkuje utratą tego prawa.

7.     Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

8.     Termin na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia jej zawarcia.

9.     Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przy czym Użytkownik nie jest zobowiązany do posługiwania się wzorem.

10.  Użytkownik posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń :

11.  jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.

12.   może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

V.           USŁUGI

1.     Usługi oferowane Użytkownikom w Serwisie są bezpłatne. Możliwość świadczenia dodatkowych Usług, w tym płatnych mogą przewidywać inne regulaminy.

2.     Zakres Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu obejmuje:

a.     Możliwość przeglądania informacji prezentowanych w Serwisie, w tym informacji handlowej, ofert i cen Sprzedawców oraz innych treści dostępnych w Serwisie,

b.     Udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą.

3.     Usługodawca umożliwia Użytkownikom, posiadającym Konto za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu stworzenie WishList zawierającej wybrane do zapamiętania przez Użytkownika produkty.

4.     Usługodawca na stronach internetowych Serwisu prezentuje informację o ofertach, cenach lub informacjach handlowych Sprzedawców.

5.     Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji dostępnych w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

6.     Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych za pomocą technologii RSS. By korzystać z tego kanału, wymagane jest posiadanie czytnika RSS.

7.     Usługodawca umożliwia wyłącznie przejrzenie informacji, ofert lub cen Sprzedawców. Użytkownik nie ma możliwości dokonania zakupu towarów czy usług Sprzedawców na stronach Serwisu.

8.     Usługodawca nie jest sprzedawcą, oferującym, organizatorem, wykonawcą czy zlecającym sprzedaż towarów lub usług Sprzedawców.

9.     Za realizacje zobowiązań wynikających z informacji handlowych lub ofert Sprzedawców, ponoszą odpowiedzialność Sprzedawcy.

10.  Usługodawca prezentuje wyłącznie na stronach w Serwisie informację handlową lub ofertę przygotowaną i dostarczoną przez podmioty trzecie, za której treść i wykonanie wynikających z nich zobowiązań odpowiedzialność ponoszą te podmioty.

11.  W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami prezentowanymi w Serwisie, w zakresie informacji handlowej, oferty czy cen Sprzedawcy, wiążąca dla Użytkowników, jest informacja prezentowana na stronie internetowej danego Sprzedawcy.

12.  Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.

13.  Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą samodzielnego usunięcia Konta przez Użytkownika. Każdy Użytkownik w przypadku problemów z usunięciem Konta może zgłosić żądanie jego usunięcia Usługodawcy lub zwrócić się o pomoc w usunięciu.

14.  W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów Usługodawca może wypowiedzieć Użytkownikowi Umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta w trybie natychmiastowym lub zawiesić jej wykonanie, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu.

15.  W przypadku rozwiązania Umowy na zasadach wskazanych w pkt. 13, Użytkownik może zarejestrować się ponownie w Serwisie.

16.  Użytkownik ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę.

VI.          REKLAMACJE

1.     Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

  1. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Startup Ninjas Ltd Suite 18 Equity Chambers 249 High Street North
    Poole, England, BH15 1DX, lub
     poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail:info@gadzetowo.pl, bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3.     Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

4.     Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

VII.        OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

VIII.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

2.     Regulamin jest dostępny w języku polskim.

3.     Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

4.     O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5.     Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem  na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres: info@gadzetowo.pl, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

6.     Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu umowa świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z chwilą z upływem 14 dni od  tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji. [AG2] 

7.     W sytuacji, o której mowa w ppkt. 6 powyżej zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.