Polityka Cookies

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW „COOKIES”  W SERWISIE INTERNETOWYM GADZETOWO.PL


  INFORMACJE OGÓLNE

  Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym gadzetowo.pl (dalej jako "Serwis Internetowy"). Administratorem Serwisu internetowego jest Startup Ninjas Ltd z siedzibą w: Poole, Anglia, Suite 18 Equity Chambers 249 High Street North BH15 1DX Company No. 10738619

  Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Serwisu internetowego.

  Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu Internetowego sÄ… przetwarzane zgodnie z przepisami RozporzÄ…dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiÄ…zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepÅ‚ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzÄ…dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

  Administrator Serwisu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

  Adresatem możliwości korzystania z Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

  DANE OSOBOWE

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Twoich danych osobowych jest:

  Startup Ninjas LTD

  Suite 18 Equity Chambers

  249 High Street North

  Poole, England, BH15 1DX  W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocÄ…:

  • poczty elektronicznej: info@gadzetowo.pl;

  • poczty tradycyjnej: Suite 18 Equity Chambers 249 High Street North Poole, England, BH15 1DX

  • formularza kontaktowego dostÄ™pnego pod linkiem https://www.gadzetowo.pl/contact_us.html;

  • numer telefonu: +48 579 832 335;

  CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

  • podjÄ™cia dziaÅ‚aÅ„ przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. zaÅ‚ożenie Konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Serwisie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasÅ‚o, pÅ‚eć; w celu Å›wiadczenia UsÅ‚ug wymagajÄ…cych zaÅ‚ożenia Konta, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie, w tym dane o zrealizowanych usÅ‚ugach oraz usÅ‚ugach pÅ‚atnych;

  • w celu Å›wiadczenia UsÅ‚ug niewymagajÄ…cych zaÅ‚ożenia Konta, tj. przeglÄ…danie stron www Serwisu internetowego oraz produktów Sprzedawców,, przetwarzamy dane osobowe dotyczÄ…ce Twojej aktywnoÅ›ci w Serwisie internetowym, tzn. dane dotyczÄ…ce przeglÄ…danych przez Ciebie treÅ›ci  czy UsÅ‚ug, dane dotyczÄ…ce sesji Twojego urzÄ…dzenia, systemu operacyjnego, przeglÄ…darki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;

  • wykonania Umowy Å›wiadczenia UsÅ‚ug i korzystania z funkcjonalnoÅ›ci zarówno wymagajÄ…cych jak i niewymagajÄ…cych zaÅ‚ożenia Konta, tj. przeglÄ…danie produktów Sprzedawców, tworzenie WishList, zbierajÄ…cej te przedmioty, przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie oraz w ramach formularzy oraz dane dotyczÄ…ce Twojej aktywnoÅ›ci w Serwisie, tzn. dane dotyczÄ…ce oglÄ…danych przez Ciebie UsÅ‚ug, jak również dane dotyczÄ…ce sesji, Twojego urzÄ…dzenia oraz systemu operacyjnego, przeglÄ…darki, lokalizacji oraz unikalnego ID. Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych UsÅ‚ug i funkcjonalnoÅ›ci Konta (dane obligatoryjne). Nasz system automatycznie oznacza dane obligatoryjne. KonsekwencjÄ… niepodania tych danych jest brak możliwoÅ›ci Å›wiadczenia przez nas okreÅ›lonych UsÅ‚ug i funkcjonalnoÅ›ci Konta. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

  • w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalnoÅ›ci dostÄ™pnych w Serwisie internetowym, uÅ‚atwienia korzystania z Serwisu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeÅ„stwa informatycznego Serwisu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczÄ…ce Twojej aktywnoÅ›ci w Serwisie internetowym oraz iloÅ›ci czasu spÄ™dzanego na każdej z podstron w Serwisie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urzÄ…dzenia, danych dotyczÄ…cych Twojej przeglÄ…darki internetowej oraz systemu operacyjnego;

  • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeÅ„ oraz obrony przed roszczeniami w postÄ™powaniu sÄ…dowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane w formularzach oraz inne dane niezbÄ™dne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikajÄ… z wymogu prawnego, nakazu sÄ…dowego lub innej procedury prawnej;

  • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Użytkowników, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie jak również dane dotyczÄ…ce Å›wiadczonych przez nas UsÅ‚ug bÄ™dÄ…ce przyczynÄ… reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach doÅ‚Ä…czonych do reklamacji, skarg i wniosków;

  • w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje przeglÄ…danych o produktach Sprzedawców, Twoje dane podane podczas korzystania z usÅ‚ug, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie sÄ… przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. DokÅ‚adne wskazówki podane sÄ… w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane;

  • w celu marketingu naszych UsÅ‚ug oraz usÅ‚ug naszych partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane dotyczÄ…ce Twojej aktywnoÅ›ci w Serwisie internetowym w tym aktywnoÅ›ci, które sÄ… rejestrowane i przechowywane za poÅ›rednictwem plików cookies, a w szczególnoÅ›ci historia aktywnoÅ›ci, zamówionych usÅ‚ug, historia wyszukiwania, klikniÄ™cia w Serwisie internetowym,  historia i Twoja aktywność zwiÄ…zana z naszą… komunikacjÄ… z TobÄ…. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywnoÅ›ci w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Serwisem internetowym i korzystamy w tym celu z usÅ‚ug zewnÄ™trznych dostawców. UsÅ‚ugi te polegajÄ… na wyÅ›wietlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Serwisu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczÄ…cych Plików cookies.

   KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH

  Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

  • dane kontaktowe;

  • dane dotyczÄ…ce zamówionych UsÅ‚ug;

  • dane dotyczÄ…ce aktywnoÅ›ci w Serwisie internetowym;

  • dane dotyczÄ…ce reklamacji skarg i wniosków;

  • dane dotyczÄ…ce usÅ‚ug marketingowych.

  DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Serwisu internetowego.

  CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

  • kiedy osoba, której dane dotyczÄ… zwróci się o ich usuniÄ™cie lub wycofa udzielonÄ… zgodÄ™;

  • kiedy osoba, której dane dotyczÄ… nie podejmuje dziaÅ‚aÅ„ przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);

  • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane sÄ… nieaktualne lub niedokÅ‚adne.

  Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imiÄ™ i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeÅ„ zwiÄ…zanych z usÅ‚ugami Å›wiadczonymi przez Serwis internetowy - dane te nie bÄ™dÄ… wykorzystywane do celów marketingowych.

  Dane dotyczące zamówień usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 6 lat od daty złożenia Zamówienia.

  Dane dotyczące Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika przez Użytkownika.

  Twoje dane osobowe dotyczÄ…ce preferencji, zachowaÅ„ i wyboru treÅ›ci marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjÄ™cia zautomatyzowanych decyzji w celu okreÅ›lenia możliwoÅ›ci sprzedażowych Serwisie internetowego.

  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

  • organom paÅ„stwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócÄ…,

  • dostawcom usÅ‚ug, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu internetowego np. w celu realizacji zamówienia. W zależnoÅ›ci od uzgodnieÅ„ umownych i okolicznoÅ›ci, podmioty te dziaÅ‚ajÄ… na nasze zlecenie albo samodzielnie okreÅ›lajÄ… cele i sposoby ich przetwarzania, wykaz dostawców :

  zenbox sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 7 42-200 Częstochowa NIP: PL949-219-10-21 REGON: 242888558 KRS: 0000414281

  QuickFile Ltd Registered in England & Wales Reg No: 7109543  PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  Na podstawie RODO masz prawo do:

  • żądania dostÄ™pu do swoich danych osobowych;

  • żądania sprostowania swoich danych osobowych;

  • żądania usuniÄ™cia swoich danych osobowych;

  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

  • żądania przenoszenia danych osobowych.

  Administrator danych osobowych bez zbÄ™dnej zwÅ‚oki – a w każdym razie w terminie miesiÄ…ca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o dziaÅ‚aniach podjÄ™tych w zwiÄ…zku ze zgÅ‚oszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedÅ‚użony o kolejne dwa miesiÄ…ce z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbÄ™ żądaÅ„.

  W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

  PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH (ART. 15 RODO)

  Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe sÄ… przetwarzane.

  Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

  • dostÄ™pu do danych osobowych;

  • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysÅ‚ugujÄ…cych Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w zwiÄ…zku z przekazaniem tych danych poza UniÄ™ EuropejskÄ…;

  • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

  Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@gadzetowo.pl.

  PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 16 RODO)

  Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

  Masz też prawo do żądania od Administratora uzupeÅ‚nienia Twoich danych osobowych.

  Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: info@gadzetowo.pl.

  Jeżeli dokonaÅ‚eÅ› rejestracji w Serwisie Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupeÅ‚niać samodzielnie po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym.

  PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH, TZW. “PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM” (ART. 17 RODO)

  Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

  • Twoje dane osobowe przestaÅ‚y być niezbÄ™dne do celów, w których zostaÅ‚y zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

  • wycofaÅ‚eÅ› okreÅ›lonÄ… zgodÄ™, w zakresie w jakim dane osobowe byÅ‚y przetwarzane w oparciu o TwojÄ… zgodÄ™;

  • Twoje dane osobowe byÅ‚y przetwarzane niezgodnie z prawem;

  • wniosÅ‚eÅ›/wniosÅ‚aÅ› sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpoÅ›redniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest zwiÄ…zane z marketingiem bezpoÅ›rednim;

  • wniosÅ‚eÅ›/wniosÅ‚aÅ› sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w zwiÄ…zku z przetwarzaniem niezbÄ™dnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbÄ™dnego dla celów wynikajÄ…cych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronÄ™ trzeciÄ….

  Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

  Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@gadzetowo.pl.

  PRAWO DO ZGŁOSZENIA ŻĄDANIA OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 18 RODO)

  Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

  • kwestionujesz prawidÅ‚owość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalajÄ…cy sprawdzić prawidÅ‚owość tych danych;

  • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usuniÄ™cia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

  • Twoje dane osobowe przestaÅ‚y być potrzebne do celów przetwarzania, ale sÄ… one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeÅ„;

  • gdy zgÅ‚osiÅ‚eÅ›/zgÅ‚osiÅ‚aÅ› sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych sÄ… nadrzÄ™dne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

   Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@gadzetowo.pl.

  PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 21 RODO)

  Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

  • przetwarzaniem niezbÄ™dnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbÄ™dnego dla celów wynikajÄ…cych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronÄ™ trzeciÄ…;

  • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpoÅ›redniego.

  Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: info@gadzetowo.pl.

  PRAWO DO ŻĄDANIA PRZENOSZENIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 20 RODO)

  Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadajÄ…cym się do odczytu maszynowego oraz przesÅ‚ać je innemu administratorowi danych osobowych.

  Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

  Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@gadzetowo.pl.

  PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

  Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

  Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

  Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@gadzetowo.pl lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Serwisie.

  SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

  Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

  W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

  PLIKI „COOKIES”

  INFORMACJE OGÓLNE

  Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu internetowego są używane pliki „cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem ze Serwisu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego.

  Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Serwis internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

  Pliki "cookies" zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

  BEZPIECZEŃSTWO

  Stosowane przez nas pliki "cookies" sÄ… bezpieczne dla Twoich urzÄ…dzeÅ„. W szczególnoÅ›ci nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urzÄ…dzeÅ„ poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania zÅ‚oÅ›liwego.

  RODZAJE PLIKÓW „COOKIES”

  Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

  • Cookies sesyjne: sÄ… przechowywane na Twoim urzÄ…dzeniu i pozostajÄ… tam do momentu zakoÅ„czenia sesji danej przeglÄ…darki. Zapisane informacje sÄ… wówczas trwale usuwane z pamiÄ™ci Twojego urzÄ…dzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urzÄ…dzenia.

  • Cookies trwaÅ‚e: sÄ… przechowywane na Twoim urzÄ…dzeniu i pozostajÄ… tam do momentu ich skasowania. ZakoÅ„czenie sesji danej przeglÄ…darki lub wyÅ‚Ä…czenie urzÄ…dzenia nie powoduje ich usuniÄ™cia z Twojego urzÄ…dzenia. Mechanizm cookies trwaÅ‚ych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urzÄ…dzenia.

  CELE

  Wykorzystujemy także pliki "cookies" podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

  • tworzenia statystyk – pomagajÄ…cych zrozumieć sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartoÅ›ci za poÅ›rednictwem narzÄ™dzi analitycznych Google Analytics – przez Google Ireland z siedzibÄ… w Irlandii, Polityka ochrony prywatnoÅ›ci Google jest dostÄ™pna pod nastÄ™pujÄ…cymi linkami:

  http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/,

  http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;

  • okreÅ›lania tożsamoÅ›ci Użytkownika za pomocÄ… narzÄ™dzi Google reCaptcha – przez Google Ireland z siedzibÄ… w Irlandii, Polityka ochrony prywatnoÅ›ci Google jest dostÄ™pna pod nastÄ™pujÄ…cymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/,

  http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;

  • popularyzacji Serwisu internetowego za pomocÄ… serwisu Facebook.com – przez Facebook Inc. z siedzibÄ… w USA lub Facebook Ireland z siedzibÄ… w Irlandii. Polityka ochrony prywatnoÅ›ci Facebook.com dostÄ™pna jest pod nastÄ™pujÄ…cym linkiem:

  https://www.facebook.com/help/cookies/;

  • prezentowanie informacji o Serwisie za pomocÄ… serwisu Patronite.pl – przez Crowd8 sp. z o.o. z siedzibÄ… w Warszawie. Polityka ochrony prywatnoÅ›ci Patronite.pl dostÄ™pna jest pod nastÄ™pujÄ…cym linkiem: https://patronite.pl/polityka_prywatnosci

  Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się politykami prywatnoÅ›ci wyżej wskazanych firm.

  Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególnoÅ›ci sieć Google, do wyÅ›wietlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

  Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

  Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).